Vasily Bortsov

Vasily Bortsov

Methodology Manager and Foreign Trade Development SIBUR